Ułatwienia dostępu

 • Scouting jako system wychowania młodzieży

 • Vade Mecum Skauta

 • Wilczęta

 • Nasze Pieśni

 • Jak skauci pracują

 • Historia Harcerstwa Polskiego

   Wacław Błażejewski, jeden z pierwszych historyków harcerstwa. Błażejewski swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1921 r. kiedy to po   zgłoszeniu się do Komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej otrzymał skierowanie do 7 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. K. Kniaziewicza. W drużynie pełnił funkcję sekretarza, bibliotekarza, zastępowego, członka rady drużyny i drużynowego w latach 1929 - 1931. W 1924 r. został skarbnikiem Komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej, w tym też roku otrzymał mianowanie na przodownika. Trzy lata później ukończył kurs instruktorski nad Wigrami, kierowany przez Aleksandra Kamińskiego. W kwietniu 1925 r. Błażejewski otrzymał stopień podharcmistrza. Po zakończeniu pracy w 7WDH, w 1931 r. został sekretarzem działającego przy drużynie Koła Przyjaciół Harcerstwa. Rok później został mianowany kierownikiem technicznym nowo powstałego Harcerskiego Biura Wydawniczego (HBW). W październiku 1933 r. został kierownikiem Centralnego Archiwum Harcerskiego (CAH). Pozyskane wówczas przez Błażejewskiego archiwalia, znajdujące się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, są podstawowymi materiałami do badań nad naszą historią. Podczas wojny był współpracownikiem BIP, a po wojnie, od 1945 do 1949 r., kierował HBW i CAH. Po Zjeździe Łódzkim był współzałożycielem Kręgu Instruktorskiego "Wigry". Błażejewski zmarł w Warszawie 19 listopada 1986, pozostawiając po sobie cenne prace poświęcone historii harcerstwa. W 1981 r. ukazał się I tom Bibliografii Harcerskiej (II Tom w 1985), w 1984 r. wydał książkę pt. Postaci z dziejów. 35 biogramów działaczy i instruktorów harcerskich. Błażejewski opracował również wiele biogramów harcerskich do Polskiego Słownika Biograficznego. Najbardziej jednak znanym jego dziełem jest publikacja Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939, wydana w 1984 r. Jest to trzecie, rozszerzone wydanie książki Historia Harcerstwa Polskiego, którą napisał i wydał po raz pierwszy, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, w 1933 r. Po odpowiednich uzupełnieniach, książkę tą wydana po raz drugi, tym razem w trzech tysiącach egzemplarzy, w 1935 r. Dziś zapraszamy wszystkich chętnych do pobrania i zapoznania się z treścią II wydania Historii Harcerstwa Polskiego.

   

  Historia Harcerstwa Polskiego hm. Wacław Błażejewski

 • Harce Młodzieży Polskiej -1920

 • Skauting dla Chłopców

 • ZAWISZA to właśnie MY

  Zawisza to właśnie My. Knypa zawiszaka - w drodze na konspiracyjne lekcje zawiszacy, żeby mieć wolne ręce, chowali książki i zeszyty pod bluzę - czyli "za pazuchę". Najlepiej w sztywnych, tekturowych okładkach związanych sznurówkami. Były to tzw. knypy - czyli zawiszackie teczki. Dziś prezentujemy taką właśnie knypę, w której zamiast książek i zeszytów spisane są opowieści, a także gry i zadania dotyczące wojennej działalności zawiszaków.

  Wstęp

  Jarek i Stefanek w opałach

  Zawiszacki los

 • Ryszard Pacławski - Gra o harcerstwo

  Ryszard Pacławski (ur. 1958) instruktor harcerski, harcmistrz. Od grudnia 1990 roku do listopada 2000 roku pełnił funkcję Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1997 roku jest Sekretarzem Generalnym Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. "Gra o harcerstwo" jest osobistą relacją, swoistym raportem zdanym opinii publicznej, zwłaszcza harcerskiej, z sukcesów i porażek, jakie były jego udziałem w ciągu 3634 dni służby jako Naczelnika ZHP. Ponowne przyjęcie ZHP do światowych organizacji skautowych, powrót do źródeł i korzeni harcerstwa, odbudowanie społecznej pozycji Związku jako skautowego stowarzyszenia apolitycznego, patriotycznego i propaństwowego - opis drogi ku urzeczywistnieniu tych celów stanowi zasadniczą treść książki

 • Ingarö - Wyspa Braterstwa

  Tytuł: Ingarö - Wyspa Braterstwa: wspomnienia z wyprawy polskiej na II-gi światowy zlot Roversów na Ingarö w Szwecji w 1935 r.
  Autor: Wacław Błażejewski
  Miejsce i rok wydania: Warszawa 1936
  Varia: egzemplarz należący do biblioteki 78 Drużyny Harcerzy im. Króla Władysława Jagiełły z Warszawy

  "Dobrze jest, jeśli po każdym wielkim zlocie o zasięgu światowym ukazuje się książka, poświęcona uczestnictwu naszemu w dziele zbliżenia międzynarodowego, które przecież słusznie przyjęto uważać za główny cel wszelkich zlotów skautów i roversów, obejmujących młodzież, należącą do różnych ras, państw i wyznań."
  Czuj duch!
  Tomasz Piskorski

 • Współpraca prasy skautowej

  Tytuł: Współpraca prasy skautowej
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1938

  "Podczas V Jamboree w Holandii w sierpniu 1937 r. odbyła się w Vogelenzang konferencja przedstawicieli prasy skautowej. Konferencję tę z ramienia Międzynarodowego Biura Skautowego zorganizował i przeprowadził Związek Harcerstwa Polskiego. Broszura niniejsza ma za zadanie udostępnić uczestnikom konferencji i szerszemu gronu osób zainteresowanych dorobek konferencji oraz utrwalić, choćby w drodze reprodukowanych fotografii, wystawę prasy skautowej."

  Henryk Kapiszewski

 • VII. Światowa Konferencja Harcerek

  Tytuł: VII. Światowa Konferencja Harcerek. Polska - Bucze 6-12 sierpnia 1932 roku
  Varia: Dwujęzyczna, angielsko-francuska broszurka, wydana z okazji VII Światowej Konferencji Harcerek

  "Harcerki polskie z radością oczekują przybycia sióstr-skautek z całego świata na VII Konferencję Światową i pragną, by stała się ona jeszcze jednym węzłem do wzmocnienia skautowego braterstwa."
  Czuwaj!
  Polskie Harcerki

 • Czendż

  Tytuł: Czendż
  Autor: Stefan Łoś
  Miejsce i rok wydania: Poznań, 1929
  Varia: Wspomnienia z Wielkiej Wyprawy na Jamboree

  "Jamboree to wyraz murzynów południowoafrykańskich, oznaczający zjazd, zebranie szczepów.
  Gen. Baden Powell wprowadził go do słownika skautowego na oznaczenie międzynarodowych zlotów.
  (...)
  Na dworcu czekał śliczny nowiutki pociąg pullmanowski, mający służyć wyprawie aż do Ostendy. Na wagonach były napisy: "wyprawa polska na Jamboree".
  (...)
  Birkenhead! Na stację udekorowaną flagami 65 państw i angielskich dominjów wtacza się nasz pociąg, witany okrzykami całej chmary skautów, snujących się po peronach.
  (...)
  Komenda Jamboree usprawiedliwia się, że obliczyła wszystko na 30 000 a tu zwaliło się 56 000 skautów."

  Fragmenty wspomnień

 • Polacy na Dżembori

  Tytuł: Polacy na Dżembori
  Autor: wydawnictwo zbiorowe pod redakcją Tomasza Piskorskiego
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1931
  Varia: dar dla phm Rajnera Huberta w dniu przekazania hufca (18 IV 1947, Grodzisk Mazowiecki) od poszczególnych drużynowych. Wspomnienia z Międzynarodowego Zlotu Skautowego w Arrowe Park pod Birkenhead, Anglja 1929 r.

  "Wydawnictwo nasze za główny swój cel wytknęło sobie to właśnie, aby wszystkim, kogo interesować to będzie, przedstawić możliwie dokładnie, jak wyglądała Wyprawa chłopców naszych i ich pobyt na Dżembori, czy wyróżnili się oni w porównaniu ze skautami innych krajów, a jeśli tak, to w czem w szczególności, zasłużyli sobie na zaszczytne uznanie."

  Tomasz Piskorski

 • Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r.

  Tytuł: Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r.
  Autor: Komenda Zlotu w Spale
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1935
  Varia: Przewodnik po Zlocie, Dzienniczek uczestnika; egzemplarz należący do Stefana Skalskiego

  "Druhno! Druhu!
  Książeczka ta ma Wam pomóc w daniu sobie rady na zlocie. Niewielka jest, bo przecież harcerce i harcerzowi niewiele potrzeba tłumaczyć, aby zorjentowali się nawet w tak wielkiej niezwykłej "osadzie" namiotów, jaką jest nasz obóz, wyczarowany energją Harcerstwa w siedzibie letniej Pana Prezydenta, naszego Najdostojniejszego Protektora.
  Starajcie się poprzez Zlot Jubileuszowy z o b a c z y ć i z r o z u m i e ć lepiej, p o k o c h a ć głębiej ten nasz Ruch, przed ćwierćwieczem powołany do życia przez ludzi z różnych środowisk i różnych poglądów dla zgodnej Służby Polsce. Z ognisk zlotowych weźcie żar zapału na W a s z ą wytrwałą Służbę, w której prowadzić macie dalej, rozwijać i ulepszać, to co Wasi poprzednicy harcerscy rozpoczęli.
  O t w a r t e o c z y niech Was prowadzą od obozu do obozu, od namiotu do namiotu, g o r a c e s e r c a niech łączą przyjaźnie na życie całe.
  Wszystko, co nasze Polsce oddamy!
  CZUWAJ!"

  List do uczestników obozu

 • National Jamboree - Pologne 1935

  Tytuł: National Jamboree - Pologne 1935
  Miejsce i rok wydania: 1935
  Varia: Broszurka w języku francuskim wydana z okazji Zlotu w Spale, opisująca Polskę i harcerstwo w Polsce. Taki mini-przewodnik dla uczestnika Zlotu.

 • Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale 10-25 VII 1935

  Tytuł: Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale 10-25 VII 1935
  Miejsce i rok wydania: 1935
  Varia: Album ze zdjęciami ze Zlotu, przygotowaniami etc. autorstwa Jana Rysia, wykonany jako materiał po Zlocie, dla udokumentowania jego przebiegu.


 • Okólnik informacyjny VIII Walnego Zjazdu ZHP w Łodzi

  Tytuł: Okólnik informacyjny VIII Walnego Zjazdu ZHP w Łodzi
  Miejsce i rok wydania: Łódź, 1928
  Varia: Materiały informacyjne dla uczestników Zjazdu. Okólnik zawiera: najważniejsze dane dot. Zjazdu, tj. Komenda, Biura, Kwatery, Porządek obrad oraz materiały informacyjne dot. możliwości dojazdu na Zlot.

 • Wskazówki zdrowotne dla obozów harcerskich

  Tytuł: Wskazówki zdrowotne dla obozów harcerskich
  Autor: M. Skokowska-Rudolfowa
  Miejsce i rok wydania: Warszawa 1933

  "W instrukcji tej nie poruszamy sprawy zaopatrzenia w sprzęt, składu i kwalifikacji personelu, zwracamy uwagę wyłącznie na zagadnienia hygjeny."

  fragment broszurki

 • Katalog książek i czasopism harcerskich 1939/40 r.

  Tytuł: Katalog książek i czasopism harcerskich 1939/40 r.
  Autor: Harcerskie Biuro Wydawnicze
  Miejsce i rok wydania: Warszawa

 • Cennik

  Tytuł: Cennik
  Autor: Centralna Komisja Dostaw Związku Harcerstwa Polskiego
  Miejsce i rok wydania: Warszawa

 • Wielka gra o duszę młodego pokolenia

  Tytuł: Wielka gra o duszę młodego pokolenia
  Autor: Michał Grażyński
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1937
  Varia: Przemówienie Michała Grażyńskiego, Przewodniczącego ZHP na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP w dniu 31-go października 1937 roku opublikowane przez czasopismo "Harcerstwo" jako dodatek nadzwyczajny.

 • Harcerstwo Polskie

  Tytuł: Harcerstwo Polskie
  Autor: Stanisław Sedlaczek, Lech Grabowski
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1925
  Varia: Wydawnictwo albumowe wydane z okazji piętnastolecia Związku Harcerstwa Polskiego.

  "Harcerstwo w Polsce rozpoczęło piętnasty rok swego istnienia. Mimo tylu lat pracy, mimo pozyskania przychylnych opinij najwybitniejszych wychowawców, mężów stanu i wodzów, mimo nawet znacznej popularności, nie jest jeszcze Harcerstwo dzisiaj tem, na co zasługuje: jako "jeden z największych wynalazków wychowawczych" wielką narodową instytucją, popieraną wydatnie przez całe społeczeństwo, rozporządzającą odpowiednimi funduszami materjalnemi i środkami organizacyjnemi.(...)
  Album Harcerskie ma być przyczynkiem do informowania społeczeństwa o Harcerstwie, zarazem pamiątka I-go Zlotu."
  fragment przedmowy

 • Harce młodzieży polskiej na podstawie dzieł gen. R. Baden - Powella p.t. "Scouting for boys"

  Tytuł: Harce młodzieży polskiej na podstawie dzieł gen. R. Baden - Powella p.t. "Scouting for boys"
  Autorzy: Mieczysław Schreiber, dr Eugeniusz Piasecki
  Miejsce i rok wydania: Lwów, 1917
  Varia: wydanie II, należące do mieszkańca Lwowa, ks. Antoniego Turkiewicza - nauczyciela głuchoniemych.

  " Myśl wydania książki niniejszej powziął dr. Piasecki w r. 1910. (...) Gdy rękopis gotów był do druku na wiosnę 1911, ukazała się ksiązka p. A. Małkowskiego p.t. >>Scouting<<. Sądziliśmy wówczas, że nie należy w młodziutki, acz z żywiołową siłą rozwijający się ruch, wprowadzać konkurencyi dwu podręczników i rzecz odroczyliśmy na rok."

  Przedmowa do pierwszego wydania
  Lwów, w czerwcu, 1912.
  Autorowie.

 • Zwyczaje i obrzędy harcerskie

  Tytuł: Zwyczaje i obrzędy harcerskie
  Autor: Tadeusz Kwiatkowski
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1939
  Varia: wydanie II, należące do Wilka Włóczęgi (?)Henryka Kupczyka(?)

  "Od pierwszej chwili, gdy się zbierze pierwsza gromadka przyjaciół, gdy powstanie zastęp czy drużyna, zawiązuje się nić tradycji. (...) Znak, zwyczaj, obrzęd, to MOWA BEZ SŁÓW, to symbol wspólnych uczuć, to symbol tradycji gromady. (...)Wasze zwyczaje nie będą nigdzie opisane, nie będzie na nie żadnego przepisu, będą one żyły w Was, w Waszej pamięci i w pamięci Waszych zastępów."
  Czuwaj!
  Zbigniew Trylski
  "Kozioł Wódz"
  1 czerwca 1939

 • Gospodarstwo obozowe

  Tytuł: Gospodarstwo obozowe
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1937
  Varia: wydana przez Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na Tropie"

  "Jeśli książeczka ta przyczyni się do tego, że gospodarka obozowa stanie się bardziej porządną, higieniczna, oszczędną, posiłki smaczne i urozmaicone, organizacja służby sprawina i niemęcząca, kierownictwo gospodarki rzeczowe i spokojne - wówczas praca nasza spełni swe zadanie"

  CHORĄGIEW
  HARCEREK WARSZAWSKICH

 • Na tropach ludzi i zwierząt podręcznik dla harcerzy

  Tytuł: Na tropach ludzi i zwierząt podręcznik dla harcerzy
  Autorzy: Tadeusz Sopoćko, Olgierd Grzymałowski
  Miejsce i rok wydania: Poznań, [1925]
  Varia: wydanie II, należące do W. Olbromskiej

  "Chociaż podobno dwóch srok za ogon trzymać nie zaleca się - dwie kaczki jednak jednym sprzątnąć strzałem rzecz miła i pochwały godna: tak właśnie Wam się udało opracować podręcznik tropienia i podchodzenia w formie książki pięknej, która czyta się lekko, bo jest to zbiór opowieści żywych i barwnych."

  Do Druhów
  Olgierda Grzymałowskiego i Tadeusza Sopoćki
  Stanisław Sedlaczek
  Warszawa, dnie 25 lutego 1925 r.

 • Gry i ćwiczenia terenowe

  Tytuł: Gry i ćwiczenia terenowe
  Autor: mgr Jan Jasiński
  Miejsce i rok wydania: Poznań, 1938
  Varia: Wydanie II

  "Cel tej książki zupełnie jasny. Ma ona ułatwić pracę szkoleniową młodzieży na świadomych, aktywnych, przygotowanych do walki orężnej obywateli"
  Autor
  Przedmowa do wydania drugiego

 • Harcerstwo jako wielka gra

  Tytuł: Harcerstwo jako wielka gra
  Autor: mgr Józef Sosnowski
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1935
  Varia: wydanie II, należące do Zbigniewa J. Brydaki

  "Podobno niektórych instruktorów, którzy pierwsi kupili książeczkę zdezorjentował jej tytuł, spodziewali się znaleźć w niej opis jakiejś "wielkiej gry". Nie pierwszy to raz tytuł książki wprowadza w błąd czytelnika, jeżeli jednak dzięki tej pomyłce, ktoś mimo to broszury nie odrzucił i zadumał się choć przez chwilę nad istotą gier i zabaw harcerskich, uczynił tem prawdziwa przyjemność autorowi, a sobie przyniósł zapewnie korzyść, doszukując się sensu w zajęciach, które tylko za "zabawę" i za nic więcej, skłonny był uważać."

  Józef Sosnowski

 • Wielkie wycieczki harcersko - krajoznawcze

  Tytuł: Wielkie wycieczki harcersko - krajoznawcze
  Autor: Edward Muszalski
  Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1922
  Varia: wydanie II, należące do J. Lisowskiego oraz Komendy Chorągwi Płockiej

  "Druhom z 8-ej Warszawskiej im. Kaz. Pułaskiego, towarzyszom wędrówek po kraju, poświęcam na wspomnienie dni wspólnie przeżytych i na wspomnienie uczuć naszych względem Tego, który nam przewodził - naszego drużynowego ś. P. Janka Myszkowskiego"

 • Aby z nimi pracowac - trzeba ich poznac

 • Batalion harcerski Wojsk Polskich

 • Co robic w drużynie starszej na wsi

 • Czuwaj służ 1948

 • Czuj zbiór piosenek zuchowych

 • Gniazdo promieniste

 • Gry i zabawy w izbie harcerskiej

 • Gry i zabawy w izbie harcerskiej

 • Harcerskie nakazy zdrowia

 • Harcerstwo

 • Harcerstwo

 • Harcerstwo

 • Harce młodzika i wywiadowcy

 • Harcerze w polu

 • Hasła współczesnej pracy harcerskiej

 • Informator Historyczno-Turystyczny

 • Harcerze w bojach

 • Jak pracuja wędrownicy

 • Jak zorganizowac gromade zuchów?

 • Jak skauci pracuja

 • Jan Kasprowicz patronem harcerzy

 • Jasełka polskich harcerzy

 • Jestem zastępowy

 • Józef Grzesiak "Czarny"

 • Książka zastępowej

 • Most na ...

 • Opowiadania harcerskie

 • Organizacja harcerek

 • Pieśni i piosenki skautów polskich

 • Podręcznik skauta

 • Rozważania

 • Scouting jako system wychowania młodzieży

 • Sprawności zuchowe

 • Starsze harcerstwo

 • Statut Związku Harcerstwa Polskiego

 • Statut Związku Harcerstwa Polskiego

 • Stopnie harcerskie

 • Szkice pedagogiczne o harcerstwie

 • Wioślarz

 • W śród harcerzy starszych

 • W świetlicy harcerskiej

 • Znaki i sprawności zespołowe

 • Zuchowe gry

 • Zwyczaje i obrzędy harcerskie

 • Gawędy instruktorskie
 • Harcerstwo a wychowanie człowieka
 • Historia Harcerstwa Polskiego hm. W. Błażejewskiego

  Wacław Błażejewski, jednen z pierwszych historyków harcerstwa. Błażejewski swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1921 r. kiedy to po zgłoszeniu się do Komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej otrzymał skierowanie do 7 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. K. Kniaziewicza. W drużynie pełnił funkcję sekretarza, bibliotekarza, zastępowego, członka rady drużyny i drużynowego w latach 1929 - 1931. W 1924 r. został skarbnikiem Komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej, w tym też roku otrzymał mianowanie na przodownika. Trzy lata później ukończył kurs instruktorski nad Wigrami, kierowany przez Aleksandra Kamińskiego. W kwietniu 1925 r. Błażejewski otrzymał stopień podharcmistrza. Po zakończeniu pracy w 7WDH, w 1931 r. został sekretarzem działającego przy drużynie Koła Przyjaciół Harcerstwa. Rok później został mianowany kierownikiem technicznym nowo powstałego Harcerskiego Biura Wydawniczego (HBW). W październiku 1933 r. został kierownikiem Centralnego Archiwum Harcerskiego (CAH). Pozyskane wówczas przez Błażejewskiego archiwalia, znajdujące się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, są podstawowymi materiałami do badań nad naszą historią. Podczas wojny był współpracownikiem BIP, a po wojnie, od 1945 do 1949 r., kierował HBW i CAH. Po Zjeździe Łódzkim był współzałożycielem Kręgu Instruktorskiego "Wigry". Błażejewski zmarł w Warszawie 19 listopada 1986, pozostawiając po sobie cenne prace poświęcone historii harcerstwa. W 1981 r. ukazał się I tom Bibliografii Harcerskiej (II Tom w 1985), w 1984 r. wydał książkę pt. Postaci z dziejów. 35 biogramów działaczy i instruktorów harcerskich. Błażejewski opracował również wiele biogramów harcerskich do Polskiego Słownika Biograficznego. Najbardziej jednak znanym jego dziełem jest publikacja Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939, wydana w 1984 r. Jest to trzecie, rozszerzone wydanie książki Historia Harcerstwa Polskiego, którą napisał i wydał po raz pierwszy, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, w 1933 r. Po odpowiednich uzupełnieniach, książkę tą wydana po raz drugi, tym razem w trzech tysiącach egzemplarzy, w 1935 r. Dziś zapraszamy wszystkich chętnych do pobrania i zapoznania się z treścią II wydania Historii Harcerstwa Polskiego.

   

  Historia Harcerstwa Polskiego hm. Wacław Błażejewski

Please publish modules in offcanvas position.