Ułatwienia dostępu

 • Zasady Etyczne

  Teksty zgłoszone do publikacji na łamach "Harcerstwa" oceniamy pod kątem ich wartości merytorycznej, przydatności dla nauki, rzetelności, spełniania standardów etycznych oraz spójności z profilem czasopisma. Nie zważamy na płeć, rasę, narodowość, wyznanie, orientację seksualną i poglądy polityczne autorów.

  Naszą działalność prowadzimy w duchu uniwersalnych wartości wspólnych dla całego ruchu harcerskiego i skautowego. Zapraszamy do publikacji także pracowników naukowych i instruktorów związanych z innymi niż Związek Harcerstwa Polskiego organizacjami harcerskimi i skautowymi.

  Od autorów oczekujemy rzetelności, w tym podania informacji o źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, a także inne informacje, które mogły wpłynąć na wyniki pracy i ich interpretację.

  Dążymy do eliminowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej w procesie publikacyjnym, takich jak:

  •  plagiat (kopiowanie cudzego utworu lub jego fragmentów i przypisanie sobie ich autorstwa, nieujawnianie pochodzenia wykorzystanego utworu bądź jego fragmentów).
  • ghostwriting (dana osoba wniosła istotny wkład w powstanie tekstu, a mimo to nie jest ujawniona jako jego autor lub współautor ani jej wkład w publikację nie jest wskazany w podziękowaniach zamieszczonych w tekście).
  • guest-/giftauthorship (wkład danej osoby w powstanie tekstu był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest ona wymieniona jako autor lub jeden z autorów publikacji).

  Z tego względu prosimy o dokładne sporządzanie przypisów, zaznaczanie fragmentów cytowanych z innych publikacji, podawanie informacji na temat współautorów badań, których wyniki są omawiane w tekście, oraz osób które wniosły pośredni wkład w powstanie tekstu, a także określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty.

  W razie podejrzenia, że wystąpiła któraś z powyższych sytuacji, kontaktujemy się z autorem w celu uzyskania wyjaśnień i gromadzimy pełną dokumentację. Możemy sprawdzić tekst przy użyciu programu antyplagiatowego, poinformować przełożonych autora o zaistniałej sytuacji, a także podjąć decyzję o wycofaniu tekstu. W takim przypadku tekst pozostanie w archiwum czasopisma, a jego status będzie wyraźnie zaznaczony.

  Odrzucamy teksty zawierające treści nieetyczne, propagujące nieprofesjonalne praktyki i jawnie dyskryminacyjne. Możemy także odrzucić tekst w razie wcześniejszego opublikowania go w innym miejscu lub niewiarygodności wyników badań.

  W nieopisanych wyżej kwestiach stosujemy się do wytycznych międzynarodowego Komitetu Etyki Publikacji (COPE - Committee on Publication Ethics): publicationethics.org

Please publish modules in offcanvas position.